Cerrar búsqueda

Nota de premsa

CriteriaCaixa obté un benefici net de 744 milions d’euros en el primer semestre
01 de setembre 2022
  • El valor brut dels actius (GAV) de CriteriaCaixa va assolir els 24.732 milions d’euros, amb un increment del 3,9% respecte del tancament del 2021, gràcies a la recuperació de les cotitzacions de la cartera de renda variable.
  • El valor net dels actius (NAV) de Criteria va assolir els 19.970 milions d’euros, un 10,4% més que al tancament del 2021.
  • En el primer semestre, CriteriaCaixa ha repartit 205 milions d’euros en dividends al seu accionista únic, la Fundació ”la Caixa”.

Barcelona, 1 de setembre del 2022.- CriteriaCaixa, companyia que gestiona el patrimoni
empresarial de la Fundació ”la Caixa”, va obtenir un benefici net consolidat recurrent de 744
milions d’euros en el primer semestre del 2022, un 26% més que en el mateix període de l’any
anterior, gràcies a la millora en un 12% de l’aportació de les seves participacions bancàries
(principalment CaixaBank), i en un 49% de la cartera industrial i de serveis (Naturgy, entre
d’altres).

El resultat net consolidat va disminuir un 50% respecte del mateix període de l’any anterior, a
causa dels resultats de 891 milions d’euros registrats el 2021, corresponents a l’impacte atribuït
a CriteriaCaixa derivat de la fusió de CaixaBank i Bankia, formalitzada al final del primer trimestre
de 2021.

El valor brut dels actius de CriteriaCaixa va ascendir a 24.732 milions d’euros a tancament del
primer semestre, un 3,9% més respecte al tancament del 2021. Del total, un 82,7% correspon a
renda variable cotitzada, un 10,5% al negoci immobiliari, un 3,4% a renda variable no cotitzada,
un 0,8% a renda fixa i altres, i un 2,6% a caixa i equivalents. Aquesta composició mostra l’elevada
liquiditat de la cartera, ja que els actius cotitzats i la caixa i equivalents representen en conjunt
més del 85% del total.

D’altra banda, el valor net dels actius de CriteriaCaixa va ascendir a 19.970 milions d’euros, un
10,4% superior al del tancament de 2021. Aquesta millora es deu, principalment, a la millora de
la cotització de CaixaBank (+37,4%).

Els dividends rebuts en el primer semestre de 2022 ascendeixen a un total de 564 milions
d’euros, i superen ja els ingressats durant tot l’exercici 2021 (525 milions), gràcies a la millora
dels resultats de les empreses participades després dels impactes inicials de la pandèmia i
l’aixecament de les restriccions en les polítiques de remuneració recomanades pel BCE per a les
entitats financeres. Del total de dividends rebuts aquest primer semestre, 354 milions
corresponen a CaixaBank, 129 milions a Naturgy i 20 milions a Bank of East Asia.

En el primer semestre, CriteriaCaixa ha repartit 205 milions d’euros en dividends al seu
accionista únic, la Fundació ”la Caixa”. El 2020 la Fundació té un pressupost de 515 milions
d’euros; per a programes socials (59,8%), cultura i ciència (21,4%), investigació i salut (10,3%) i
educació i beques (8,5%).

Gestió de la cartera

En els darrers anys, CriteriaCaixa està portant a terme un exercici de diversificació del seu dossier
en diferents participacions minoritàries en societats cotitzades, prioritzant companyies
pertanyents a països OCDE (principalment europeus i Estats Units). La cartera assoleix ja més de
80 empreses de 15 països diferents. La gran majoria dels noms d’aquesta cartera són grans
companyies líders en els seus respectius sectors, destacant que al voltant del 63% d’elles són
large cap (empreses amb una capitalització borsària superior als 10.000 milions d’euros).

En el primer semestre de 2022 s’ha efectuat una inversió neta de 172 milions d’euros per ampliar
la cartera de diversificació. En el capítol de desinversions, cal destacar que, el gener de 2022, i
després de l’oferta pública d’adquisició (OPA) llançada el 2020 per Veolia sobre el 100% de Suez,
CriteriaCaixa va vendre el 5,8% de la seva participació en aquesta, per un total de 737 milions
d’euros.

El valor de mercat d’aquesta cartera ascendeix al tancament del primer semestre a 2.171 milions
d’euros, distribuïts en els següents sectors: Consum (28,5%), Salut (20,3%), Materials i altres
(13,3%), Automòbils i components (12,3%), Telecomunicacions i Tecnologia (11,2%),
Infraestructures (9%), Béns d’equip (4,2%) i Energia i utilities (1,2%).

D’altra banda, la cartera immobiliària de CriteriaCaixa va assolir un valor de 2.599 milions
d’euros en el període, i va dur a terme noves inversions per valor de 98 milions d’euros.
Dins del procés inversor, CriteriaCaixa també té en consideració aspectes vinculats a criteris ESG
(Environmental, Social i Governance, per les seves sigles en anglès), identificant aquelles
societats que mantenen forts compromisos en les seves polítiques en matèria de sostenibilitat,
acreditades a través de reconeguts índexs de sostenibilitat internacionals.

Perfil financer

Al tancament del primer semestre, el deute brut del Grup Criteria va ascendir a 4.762 milions
d’euros, enfront dels 5.713 milions d’euros a 31 de desembre de 2020, després de l’amortització
d’un bo sènior de 1.000 milions d’euros de nominal que va vèncer el mes d’abril. Durant aquest
període, CriteriaCaixa ha seguit gestionant activament les seves fonts de finançament.

CriteriaCaixa ha mantingut la seva posició financera amb uns nivells de liquiditat confortables,
fins als 1.199 milions d’euros, que inclou tant la caixa i equivalents com les pòlisses de crèdit
compromeses i no utilitzades. La vida mitjana del deute és de 2,9 anys.

Les agències de ràting han ratificat l’abril del 2022 la qualitat creditícia de CriteriaCaixa en BBB+
per part de Fitch Ratings (millorant la perspectiva de negativa a estable) i a Baa2 per part de
Moody’s (perspectiva estable).

ANEXOS

Compte de Resultats consolidada de gestió de CriteriaCaixa – Primer Semestre 2022:

Estructura del Grupo al cierre de 2021:

Estructura del Grupo CriteriaCaixa – Primer Semestre 2022