Accessibilitat

¿Què és l’accessibilitat?

L’accessibilitat és la qualitat que té alguna cosa de ser usada o coneguda sense que les limitacions que pugui tenir un usuari suposin cap barrera.
Aquestes limitacions poden tenir l’origen en causes físiques, tecnològiques o estructurals.

Així, una eina és accessible quan l’usuari no necessita tenir, de manera permanent o ocasional, un nivell d’intel·ligència, audició, visió, mobilitat o capacitat de memorització determinat.
 

Accessibilitat al web

CRITERIA CAIXA, S.A., s’esforça perquè el seu portal sigui accessible, independentment del tipus de maquinari, programari, infraestructura de xarxa, idioma, cultura, localització geogràfica i capacitats dels usuaris.

L’objectiu és disposar d’una certificació d’accessibilitat en tot el contingut del portal. Per fer-ho, CriteriaCaixa ha seguit les recomanacions que dicta la Web Accessibility Initiative (WAI).
 

El W3C com a guia d’accessibilitat web

El World Wide Web Consortium (W3C) és un consorci internacional que produeix estàndards per a la World Wide Web. Neix durant els anys 90 amb l’objectiu de fomentar l’evolució i la interoperabilitat del web, fent èmfasi en la universalitat.

L’any 1997 el W3C crea la Web Accessibility Initiative (WAI) per proporcionar les pautes i els recursos que ajuden a fer accessible el web.

El W3C ha desenvolupat les anomenades Pautes d’Accessibilitat al Contingut al Web (WCAG), la funció principal de les quals és guiar el disseny de webs cap a un model accessible. 
 

Certificacions

Ja s’han aplicat les directrius de contingut web (WCAG 1.0) de nivell AA d’accessibilitat web als portals corporatius. No obstant això, l’objectiu és disposar d’aquesta certificació d’accessibilitat en tots els àmbits possibles.

Per complir amb aquests requisits marcats per la WAI, s’han aplicat els estàndards web en la construcció de les pàgines, fent servir HTML per al contingut i CSS per a l’aparença.

Per exemple, s’hi han introduït:

  • Avisos de finestres noves
  • Avisos de canvi de format
  • Textos alternatius a les imatges
  • Ús de fulls d’estils per controlar la maquetació i la presentació
  • Ús d’elements d’encapçalament per transmetre l’estructura lògica de la pàgina
  • Metadades per afegir informació semàntica