Documentació segregació de la Fundació Bancària “la Caixa”


Cuentas anuales individuales y consolidadas e informes de gestión de los tres últimos ejercicios de la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, “la Caixa” y de CriteriaCaixa, junto con los correspondientes informes de auditoría

Cuentas anuales individuales y consolidadas de CriteriaCaixa del ejercicio 2012, junto con informes de gestión e informes de auditoría

Cuentas anuales individuales y consolidadas de CriteriaCaixa del ejercicio 2011, junto con informes de gestión e informes de auditoría

 

Balances de Segregación de la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, “la Caixa” y de CriteriaCaixa, junto con los correspondientes informes de auditoría

 

Indicadors de rellevància sistèmica global

En adhesió a les “Directrius sobre transparència dels indicadors d’importància sistèmica global” emesos per l’Autoritat Bancària Europea (EBA) el 5 de juny de 2014, consulti la informació del Grup Criteria relativa a l‘exercici proposat pel Grup de Macrosupervisió Prudencial del Comitè de Supervisió Bancària de Basilea per a la identificació de les entitats d’importància sistèmica global (“G-SIBs”) a 31 de desembre de 2016, 2015 i 2014.

Aquesta informació va ser preparada en tant que Entitat obligada per la normativa prudencial citada. A data 26 de setembre de 2017 i mitjançant resolució del Banc Central Europeu, CriteriaCaixa deixa d’estar subjecta a la normativa prudencial d’Entitats de Crèdit, amb la qual cosa discontinua la seva elaboració.

Informació amb rellevància prudencial

En aquest apartat es mostra l'informe amb rellevància prudencial que recull els requeriments d'informació i transparència al mercat, dins del marc legal de Basilea III, establert a Europa a través de la Directiva 2013/36 i del Reglament 575/2013.

L'informe amb rellevància prudencial coincideix amb l'enviat per Criteria Caixa, SAU a la Comissió Nacional del Mercat de Valors ("CIFRADOC"), d'acord amb els seus requeriments.

Aquesta informació va ser preparada en tant que Entitat obligada per la normativa prudencial citada. A data 26 de setembre de 2017 i mitjançant resolució del Banc Central Europeu, CriteriaCaixa deixa d’estar subjecta a la normativa prudencial d’Entitats de Crèdit, amb la qual cosa discontinua la seva elaboració.

L'esmentat informe amb rellevància prudencial, juntament amb la resta dels fets rellevants remesos per l'entitat a la CNMV, es pot consultar, de conformitat amb la normativa aplicable, al lloc web oficial de la CNMV que es facilita tot seguit: www.cnmv.es

¿Necessites imprimir-ho? Protegim el medi ambient.

Documents en format PDF. Si no els pot obrir, descarregui Acrobat Reader. Obre en una finestra nova