Reglament intern de conducta

Els òrgans d'administració, directius, empleats, representants i assessors externs de CriteriaCaixa, com a entitat emissora de valors, hauran d'ajustar les seves actuacions a les normes de conducta que contenen la Llei del Mercat de Valors i les seves disposicions de desenvolupament, que han de respectar tots aquells en l'exercici d'activitats relacionades amb el mercat de valors.

El Reglament intern de conducta coincideix amb l'enviat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors, que es troba a la seva disposició al web www.cnmv.es

¿Necessites imprimir-ho? Protegim el medi ambient.

Documents en format PDF. Si no els pot obrir, descarregui Acrobat Reader. Obre en una finestra nova