Període mitjà de pagament a Proveïdors

L'entrada en vigor de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, que modifica la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, estableix l'obligació per a les societats de publicar a la memòria dels seus Comptes Anuals i a la seva pàgina web de manera expressa informació sobre el termini de pagament als proveïdors. En relació amb aquesta obligació d'informació, a tancament de l’exercici 2021:

Termini mitjà de pagament als proveïdors:

  • Criteria: 15 dies
  • Grup Criteria: 35 dies

¿Necessites imprimir-ho? Protegim el medi ambient.