Cerrar búsqueda

Accessibilitat

Què és l’accessibilitat?

L’ accessibilitat és la qualitat que té alguna cosa de ser usada o coneguda sense que les limitacions que pugui presentar un usuari suposin cap barrera.

Aquestes limitacions poden tenir l’origen en causes físiques, tecnològiques o estructurals.

Així, una eina és accessible quan l’usuari no necessita tenir, de manera permanent o ocasional, un determinat nivell d’intel · ligència, audició, visió, mobilitat o capacitat de memorització.

Accessibilitat al web

CRITERIA CAIXA, S.A. s’esforça perquè el seu portal sigui accessible , independentment del tipus de hardware, software, infraestructura de xarxa, idioma, cultura, localització geogràfica i capacitats dels usuaris.

L’ objectiu és disposar de certificació d’accessibilitat a tot el contingut del portal. Per aconseguir – ho, CriteriaCaixa ha seguit les recomanacions que dicta la Web Accessibility Initiative (WAI) .

El W3C com a guia d’accessibilitat web

El World Wide Web Consortium (W3C) és un consorci internacional que produeix estàndards per a la World Wide Web. Va néixer als anys noranta amb l’objectiu de fomentar l’evolució i la interoperabilitat del web, fent èmfasi en la seva universalitat.

El W3C va crear el 1997 la Web Accessibility Initiative (WAI) per proporcionar les pautes i els recursos que ajuden a fer accessible el web.

El W3C ha desenvolupat les anomenades Pautes per a l’accessibilitat al contingut web (WCAG), la funció principal de les quals és guiar el disseny de pàgines web cap a un model accessible.

Certificacions

S ’han aplicat les directrius de contingut web (WCAG 1.0) de nivell AA d’accessibilitat web al portal corporatiu.

Per complir aquests requisits marcats per la WAI, s’han aplicat estàndards web en la construcció de les pàgines, fent servir HTML per al contingut i CSS per a l’aparença.

Per exemple, s’hi han introduït:

  • Mida de la lletra ampliable
  • Textos alternatius a les imatges
  • Ús de fulls d’estil per controlar la maquetació i la presentació
  • Ús d’elements d’encapçalament per transmetre l’estructura lògica de la pàgina
  • Metadades per afegir – hi informació semàntica