Cerrar búsqueda

Nota de premsa

CriteriaCaixa obté un benefici net consolidat de 1.910 milions d’euros el 2023, un 59 % més
08 de març 2024
  • El valor net dels actius (NAV) s’enforteix i assoleix els 22.095 milions d’euros (+12 % vs. 2022).
  • El valor brut dels actius (GAV) és de 26.528 milions d’euros (+8 % vs. 2022), amb una cartera de liquiditat elevada.
  • CriteriaCaixa rep dividends de les seves participades per valor de 1.114 milions d’euros (+34 % vs. 2022).
  • El 2023, el hòlding ha distribuït 400 milions d’euros a la Fundació ”la Caixa”, que ha destinat 537 milions d’euros a acció social en l’exercici i ha anunciat un pressupost històric de 600 milions d’euros per a inversió social el 2024.
  • Isidre Fainé, president de CriteriaCaixa i de la Fundació ”la Caixa”, ha destacat la fortalesa dels resultats de la companyia: “La bona marxa de les principals participades de CriteriaCaixa ha impulsat els dividends, cosa que permetrà que la Fundació ”la Caixa” pugui comptar el 2024 amb un pressupost de 600 milions d’euros per a acció social, el més gran de la seva història”.
  • El Consell d’Administració de CriteriaCaixa ha encarregat al nou conseller delegat, Ángel Simón, l’elaboració d’un Pla Estratègic per al període 2025-2030 que estableixi les bases d’aquesta nova etapa, amb l’objectiu d’impulsar la creació de valor a llarg termini per tal de preservar i fer créixer el patrimoni de la Fundació, i blindar-ne l’obra social.

Barcelona, ​​8 de març del 2024.- CriteriaCaixa, companyia hòlding que gestiona el patrimoni empresarial de la Fundació ”la Caixa”, va obtenir un benefici net consolidat de 1.910 milions d’euros el 2023, un 59 % més que el 2022. El resultat net recurrent es va situar en 2.190 milions d’euros (+37 % respecte del 2022).

El 31 de desembre del 2023, el valor brut dels actius (GAV) va assolir els 26.528 milions d’euros, un 8 % més respecte del 2022. Del total, un 84 % correspon a renda variable cotitzada (incloent-hi cartera bancària, industrial i de serveis) i un 10 % al negoci immobiliari, mentre que el 6 % restant correspon a renda variable no cotitzada, caixa i equivalents, i renda fixa i d’altres. Aquesta composició mostra l’elevada liquiditat de la cartera, ja que els actius cotitzats i la caixa i equivalents representen en conjunt un 86 % del total.

Durant l’exercici 2023, el valor net dels actius (NAV) es va enfortir un 12,4 % fins als 22.095 milions d’euros, situant-se en màxims històrics, gràcies principalment al bon comportament tant de la cartera estratègica com de la cartera de diversificació. Destaca l’acompliment de les cotitzacions de Grupo Financiero Inbursa (+42,2 %), Cellnex (+15,3 %), Naturgy (+11,1 %) i CaixaBank (+1,5 %). 

Així mateix, el 2023 s’ha registrat una forta generació de cash flow operatiu (966 milions d’euros el 2023, enfront de 725 milions el 2022). Això és així gràcies a l’ingrés per dividends que CriteriaCaixa ha rebut de les seves participades durant l’exercici 2023, que se situa en 1.114 milions d’euros, una xifra en màxims històrics que supera en un 33,6 % la registrada en l’exercici anterior. Destaquen especialment els dividends procedents de CaixaBank (558 milions d’euros) i Naturgy (388 milions d’euros), així com els de Telefónica (42 milions d’euros), The Bank of East Asia (32 milions d’euros), i els procedents de la cartera de diversificació (94 milions d’euros).

El president de CriteriaCaixa i de la Fundació ”la Caixa”, Isidre Fainé, ha destacat la fortalesa dels resultats de la companyia: “La bona marxa de les principals participades de CriteriaCaixa ha impulsat els dividends, cosa que permetrà que la Fundació ”la Caixa” pugui comptar el 2024 amb un pressupost de 600 milions d’euros per a acció social, el més gran de la seva història”.

El Consell d’Administració de CriteriaCaixa ha encarregat al nou conseller delegat, Ángel Simón, l’elaboració d’un Pla Estratègic per al període 2025-2030 que estableixi les bases d’aquesta nova etapa, amb l’objectiu d’impulsar la creació de valor a llarg termini per tal de preservar i fer créixer el patrimoni de la Fundació, i blindar-ne l’obra social.

Resultats dels negocis

El resultat recurrent atribuït a la cartera bancària va assolir l’any 2023 els 1.756 milions d’euros, fet que suposa un increment del 58 % respecte de l’exercici anterior. La millora del resultat és deguda, principalment, al bon comportament dels resultats de CaixaBank i de Grupo Financiero Inbursa, que van aportar 1.509 milions i 154 milions d’euros, respectivament, al resultat del Grup CriteriaCaixa.

Per la seva banda, el resultat de la cartera industrial i de serveis va ser de 608 milions d’euros, un 11 % més que el 2022. Dins aquesta cartera, el resultat net de Naturgy atribuït a CriteriaCaixa el 2023 va assolir els 530 milions d’euros, un 20 % més respecte de l’exercici anterior.

Gestió de la cartera

La cartera estratègica de CriteriaCaixa està composta per participacions rellevants en companyies de primer nivell en què Criteria porta a terme una gestió activa. El 31 de desembre del 2023, aquesta cartera la componen CaixaBank (31,92 %), Grupo Financiero Inbursa (9,10 %), The Bank of East Asia (19,19 %), Naturgy (26,71 %), Cellnex (4,36 %) i Telefónica (2,55 %). 

El valor de mercat d’aquesta cartera el 31 de desembre del 2023 és de 19.613 milions d’euros, amb una rendibilitat (incloent-hi dividends) de 14,3% durant l’exercici. El 2023, CriteriaCaixa ha realitzat inversions en Telefónica per import 81 milions d’euros i desinversions en CaixaBank per import de 100 milions d’euros.

D’altra banda, CriteriaCaixa manté una cartera de diversificació que comprèn companyies de diferents geografies i sectors, prioritzant societats cotitzades pertanyent a països de l’OCDE (principalment europeus i nord-americans). Aquesta cartera consta actualment de prop de 75 empreses de 13 països, la gran majoria grans companyies cotitzades, líders en els seus sectors respectius, i al voltant del 64 % són large cap (empreses amb una capitalització borsària superior als 10.000 milions d’euros). 

El valor de mercat d’aquesta cartera al tancament de l’exercici va assolir els 2.515 milions d’euros, distribuïda en consum discrecional (28 %), salut (15 %), consum no discrecional (14 %), materials i d’altres (13 %), tecnologia (12 %), infraestructures i serveis de comunicació (7 %), indústria (6 %), energia (3 %) i d’altres (2 %).

L’estratègia de gestió d’aquesta cartera el 2023 s’ha focalitzat en la captura de valor a través de la rotació de companyies. En aquest sentit, la rendibilitat d’aquesta cartera (incloent-hi dividends) obtinguda en l’exercici ha estat del 17,1 %.

El 31 de desembre del 2023, l’import de la cartera de renda variable no cotitzada va assolir els 837 milions d’euros. Aquesta cartera inclou les participacions del 99,5 % a Saba Infraestructuras, del 15 % a Aigües de Barcelona i l’activitat de capital risc.

Per la seva banda, la cartera immobiliària del Grup CriteriaCaixa, gestionada a través d’InmoCaixa, va assolir un valor de 2.694 milions d’euros el 2023. Al llarg de l’any, InmoCaixa va invertir 90 milions d’euros, principalment en el desenvolupament de noves promocions residencials (entre d’altres, la nova fase del complex turístic d’alt nivell Infinitum) i d’oficines, entre les quals s’inclou el nou edifici Visionary Building a Madrid i la compra d’un edifici d’oficines a Alcobendas. D’altra banda, les vendes d’aquesta cartera van assolir els 135 milions d’euros el 2023, mentre que els ingressos per lloguers (residencial i oficines) van assolir els 52 milions d’euros en l’exercici.

Solidesa financera

Al llarg del 2023, CriteriaCaixa ha continuat la seva senda de reducció de l’endeutament, fins a assolir els 4.433 milions d’euros (disminució de 489 milions d’euros en l’exercici). A més, ha continuat duent a terme una gestió activa del seu deute amb l’objectiu d’obtenir més flexibilitat, mantenint uns nivells de liquiditat confortables i estenent els venciments, tant del deute com de les pòlisses de crèdit.

El 78 % del deute brut té venciment a llarg termini. El cost mitjà del deute s’ha situat en el 2,7 %, impactat per la política monetària duta a terme pel BCE per lluitar contra la inflació, que ha suposat un increment dels tipus d’interès al llarg de l’exercici 2023.

CriteriaCaixa va tancar l’exercici amb una liquiditat —incloent-hi la caixa i les pòlisses de crèdit compromeses i no disposades— de 988 milions d’euros.

Les agències de qualificació han ratificat el 2023 la qualitat creditícia de CriteriaCaixa, en BBB+ (perspectiva estable) per part de Fitch i en Baa2 (millorada a perspectiva positiva) per part de Moody’s.

Dividend social per a la Fundació ”la Caixa”

El 2023, CriteriaCaixa va distribuir un dividend social de 400 milions d’euros al seu accionista únic, la Fundació ”la Caixa”. La Fundació ”la Caixa” va destinar durant l’exercici un total de 537 milions d’euros a programes socials (59,1 %), cultura i ciència (21,6 %), recerca i salut (11,2 %) i educació i beques (8,1 %).

Per al 2024, la Fundació ha anunciat un pressupost de 600 milions d’euros. És el pressupost més gran de la història de l’entitat, i supera en un 12 % el de l’exercici 2023.

Del total de la inversió prevista el 2024, el 58,7 %, més de 350 milions d’euros, es destinarà al desenvolupament de programes socials, com ara CaixaProinfància, amb l’objectiu de lluitar contra la pobresa infantil; els projectes d’integració laboral Incorpora i Reincorpora; el programa d’Atenció Integral a Persones amb Malalties Avançades; així com el programa de Gent Gran, per fomentar la participació social d’aquest col·lectiu. Dins d’aquest apartat, les convocatòries d’ajuts a projectes socials gaudiran d’una dotació de prop de 60 milions d’euros per atendre les necessitats de tots els territoris.

La inversió en programes socials creixerà més d’un 10 % el 2024 respecte de l’any anterior, i serà l’àrea de la Fundació amb un increment pressupostari més gran, amb l’objectiu d’impulsar els programes estratègics amb incidència social i impacte transformador enfront de les problemàtiques socials principals. El suport a la recerca mèdica —amb la construcció de CaixaResearch Institute—, la divulgació de la cultura i de la ciència i el suport a l’educació i formació de tota mena de col·lectius continuaran sent línies prioritàries de l’entitat. 

Negoci responsable

CriteriaCaixa es regeix pels mateixos principis d’actuació que la Fundació ”la Caixa”, que estan alineats amb els principis del Pacte Mundial de les Nacions Unides i els objectius de desenvolupament sostenible.

El compromís de CriteriaCaixa amb els aspectes ASG (ambientals, socials i de govern corporatiu) és transversal i abasta des dels processos d’inversió i gestió de les seves participades —monitorant no només aspectes financers sinó també l’exercici en matèria d’ASG— fins a la destinació dels recursos obtinguts: el dividend social repartit a la Fundació ”la Caixa” perquè pugui dur a terme la seva acció social.   

Per a més informació:

Comunicació CriteriaCaixa Tel. 659 576 380 / 649 254 091  comunicacion@criteria.com

ANNEXOS

Compte de resultats consolidat de gestió de CriteriaCaixa 2023:

Estructura del Grup al tancament del 2023: