Cerrar búsqueda

Nota de premsa

CriteriaCaixa va obtenir un benefici net consolidat recurrent 1.187 milions d’euros el 2021
Foto sede Fundacio la Caixa y Caixabank
28 de febrer 2022
  • Els comptes de la companyia registren la millora dels resultats de les seves participades principals, tant en la cartera bancària com en la cartera industrial i de serveis.
  • El valor brut dels actius de CriteriaCaixa va assolir els 23.805 milions d’euros al tancament del 2021, amb un increment del 22,8%, gràcies a la recuperació de les cotitzacions de la cartera de renda variable.
  • El valor net dels actius de Criteria assoleix els 18.092 milions d’euros i ja supera els nivells pre-COVID.
  • CriteriaCaixa va repartir 360 milions d’euros en dividends al seu accionista únic, la Fundació Bancària ”la Caixa”, que el 2021 ha continuat invertint en els col·lectius més vulnerables de la societat

Barcelona, 28 de febrer del 2022.- CriteriaCaixa, companyia que gestiona el patrimoni
empresarial de la Fundació Bancària ”la Caixa”, va obtenir un benefici net recurrent de 1.187
milions d’euros el 2021, un 65% més que en l’exercici anterior, gràcies a la millora en un 44% de
l’aportació de les seves participacions bancàries (principalment CaixaBank), i del 96% de la
cartera industrial i de serveis (Naturgy, entre d’altres).

D’altra banda, el resultat net consolidat va assolir els 1.697 milions d’euros. Aquest import inclou
resultats extraordinaris de 510 milions d’euros, corresponents, per una banda, a l’impacte
atribuït a CriteriaCaixa derivat de la fusió de CaixaBank i Bankia (diferència negativa de
consolidació), compensat parcialment pel cost de l’acord laboral derivat de l’expedient de
regulació d’ocupació dut a terme pel banc, així com altres efectes vinculats a la fusió. D’altra
banda, inclou també el registre d’un deteriorament de la participació en el Bank of East Asia
(BEA).

Al tancament del 2021, el valor brut dels actius (GAV) de CriteriaCaixa va assolir els 23.805
milions d’euros, un 22,8% més que el 2020. Del total, un 81,3% correspon a renda variable
cotitzada, un 10,9 % al negoci immobiliari, un 3,6% a renda variable no cotitzada, un 0,9% a
renda fixa i d’altres, i un 3,3% a caixa i equivalents. Aquesta composició mostra l’elevada
liquiditat de la cartera, ja que els actius cotitzats i la caixa i equivalents representen en conjunt
prop del 85% del total.

D’altra banda, el valor net dels actius (NAV) de CriteriaCaixa va assolir els 18.092 milions d’euros,
un 26,9% superior al del tancament del 2020. Aquesta millora és deguda, principalment, a la
recuperació de les cotitzacions de la cartera de renda variable. Aquest nivell de NAV supera per
primera vegada el del tancament de l’exercici 2019 (17.026 milions d’euros), just abans de la
propagació mundial de la pandèmia a l’inici de l’exercici 2020.

La COVID-19 va afectar, així mateix, els comptes de resultats de l’exercici 2020 i la política de
remuneració als accionistes de la majoria de les companyies de la cartera. Això s’ha traduït en
l’exercici 2021 en un descens del 16% en els dividends rebuts, fins a un import de 525 milions
d’euros, on destaquen els 331 milions de Naturgy, 65 milions de CaixaBank, 32 milions de Bank
of East Asia, 24 milions de Telefónica i els 24 milions de Suez, entre d’altres.
CriteriaCaixa va repartir 360 milions d’euros en dividends al seu accionista únic, la Fundació ”la
Caixa”, que el 2021 ha continuat invertint en els col·lectius més vulnerables de la societat, com
ara la infància en risc d’exclusió, la gent gran o els pacients amb malalties avançades. El 2021 la
Fundació va invertir un total de 494 milions d’euros, en programes socials (59,6%), cultura i
ciència (21,8%), recerca i salut (9,6%) i educació i beques (9%).

Resultats dels negocis
El resultat atribuït a la cartera bancària va assolir l’any 2021 els 896 milions d’euros, fet que
suposa un increment de 274 milions d’euros (+44%) respecte del tancament de l’exercici
anterior. La millora del resultat és degut principalment a què, el 2020, les entitats bancàries de
la cartera (CaixaBank, Bank of East Asia i Grupo Financiero Inbursa) van registrar provisions
significatives en relació amb els potencials impactes ocasionats per la pandèmia de la COVID-19.

Per la seva banda, el resultat de la cartera industrial i de serveis —que inclou l’atribució del
resultat de les participacions a Naturgy i Saba Infraestructuras, entre d’altres, així com els
dividends de la cartera de diversificació, principalment, de Suez i Telefónica— ha assolit els 391
milions d’euros, un 96% més que el 2020. Aquest increment és degut a la millora del negoci
d’aquestes participades el 2021 respecte de l’any anterior, quan hi va haver un impacte més
gran per la crisi de la COVID-19.

D’altra banda, la cartera immobiliària de CriteriaCaixa va assolir un valor de 2.585 milions d’euros
el 2021, i va portar a terme noves inversions en aquesta cartera per valor de 85 milions d’euros.

Gestió de la cartera
Durant l’exercici 2021, Criteria ha adquirit un 1,92% del capital de Naturgy per 407 milions
d’euros, assolint un 26,71% de participació, en el marc de la intenció anunciada el 18 de maig
del 2021 de reforçar la seva posició en el capital social d’aquesta participada, sense superar el
30%.

En els darrers anys, CriteriaCaixa està duent a terme un exercici de diversificació de la seva
cartera en diferents participacions minoritàries en societats cotitzades, prioritzant companyies
pertanyents a països de l’OCDE (principalment europeus i nord-americans). La cartera abasta ja
més de 80 empreses de 15 països diferents, entre les quals destaquen Cellnex i Telefónica. La
gran majoria dels noms d’aquesta cartera són grans companyies líders en els seus sectors
respectius, i destaca que al voltant del 66% són large cap (empreses amb una capitalització
borsària superior als 10.000 milions d’euros).

El 2021 s’ha efectuat una inversió neta de 502 milions d’euros per ampliar la cartera de
diversificació, dels quals 196 i 29 milions corresponen a la inversió duta a terme a Cellnex i
Telefónica, respectivament.

El valor de mercat al tancament del 2021 de la cartera esmentada va assolir els 4.826 milions
d’euros, distribuïts en els sectors següents: infraestructures (35,7%), energia i utilities (15,7%),
consum (12,9%), telecomunicacions i tecnologia (11,2%), salut (8,8%), automòbils i components
(7,3%), materials i d’altres (5,4%) i béns d’equip (3%). La valoració d’aquesta cartera, que ja
suposa el 24,9% de les inversions en renda variable cotitzada de CriteriaCaixa, ha millorat un
31% respecte del seu valor de mercat al tancament del 2020.

Dins del procés inversor, CriteriaCaixa també té en consideració aspectes vinculats a criteris ESG
(Environmental, Social i Governance, per les sigles en anglès), identificant aquelles societats que
mantenen forts compromisos en les seves polítiques en matèria de sostenibilitat, acreditades a
través de reconeguts índexs de sostenibilitat internacionals.

Així mateix, i amb data de 31 de gener del 2022, el Grup ha venut la participació del 14,12% que
tenia a Sanifit Therapeutics, a través de Caixa Capital Risc, per import de 35 milions d’euros.

Perfil financer
Al tancament del 2021, el deute brut del Grup Criteria assoleix els 5.713 milions d’euros,
respecte dels 5.124 milions d’euros del 31 de desembre del 2020.

Durant el 2021, CriteriaCaixa ha continuat gestionant activament les seves fonts de finançament,
renegociant condicions i allargant venciments de préstecs i pòlisses de crèdit. En aquest sentit,
el darrer mes de juny va dur a terme una emissió de bons sènior bescanviables en accions de
Cellnex que corresponen a un 0,4% del seu capital social, amb venciment a quatre anys i per un
import de 200 milions d’euros. El preu de bescanvi inclou una prima del 35% respecte de la
cotització de Cellnex en el moment de l’emissió.

Aquestes accions han permès de consolidar la posició financera de CriteriaCaixa, mantenint uns
nivells de liquiditat confortables, fins als 1.341 milions d’euros, incloent-hi línies de crèdit
compromeses i no disposades. La vida mitjana del deute és de 2,9 anys.

Aquests nivells de liquiditat s’han vist reforçats encara més amb la liquidació, el 18 de gener del
2022, de l’OPA llançada el 2020 per Veolia sobre el 100% del capital de Suez, amb la que Criteria
ha ingressat 737 milions d’euros, generant una folgança addicional per fer front al venciment de
deute de 1.000 milions d’euros previst per a l’abril del 2022.

Les agències de qualificació han ratificat al llarg del 2021 la qualitat creditícia de CriteriaCaixa,
en BBB+ per part de Fitch Ratings (amb perspectiva negativa) i en Baa2 per part de Moody’s
(amb perspectiva estable).

ANNEXOS

Compte de resultats consolidat de gestió de CriteriaCaixa 2021:

Estructura del Grup al tancament del 2021: